Skip to main content

Name: Petaloptila fragosoi (Bolívar, 1885)

Is valid name forPetaloptila fragosoi
ReferentieOrthoptera Species File 5.0