Grasshoppers of Europe

Photo: Ruben Foquet

Name: Falcate Grey Bush-cricket

Is English name forPlatycleis falx