Skip to main content

Name: Common Pincer Grasshopper

Is English name forCalliptamus italicus